Обадете се : +359878333744
Български English Влез

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

      I.          ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД/”HOMEMADE FOODS” Ltd. и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт:  www.hmfoods.bg  (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн магазина.

 

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн магазина.

 

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

 

1.     Страни по Общите условия

 

1)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД/ “HOMEMADE FOODS” Ltd. - търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Люлин“, бул. „Д-р. Петър Дертлиев“ № 129, ЕИК: 204736852, наричано по-нататък „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“

 

и

 

2)     Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

 

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

 

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

 

2.     Приемане/отказване на Общите условия

 

1)     Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при регистрация се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн - магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

 

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн - магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД.

 

2)     В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-магазина.

 

3.     Идентифициране на Потребителя

 

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог- файлове на сървъра на www.hmfoods.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

 

4.     Политика на поверителност

 

1)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни за 3 регистъра - Персонал, контрагенти, Клиенти онлайн. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн-магазина и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение  информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

 

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

 

2)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат от Дружеството единствено до Потребители, дали своето изрично съгласие за получаване на такива съобщения чрез кликване на бутона „Бюлетин“. Всеки Потребител има правото да деактивира вече даденото съгласие чрез влизане в профила си в Сайта и кликване на съответния бутон.

3)    Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила съ. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно-продадени заявки и съответно заплащане на дължимата цена.

 

5.     Авторски права

 

1)     Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

 

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

 

2)     Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

 

 • по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или
 • по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или
 • за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

 

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал. 

 

6.     Ограничаване на отговорността

 

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

 

1)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

 

2)     Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

 

3)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

 

4)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

 

5)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

 

6)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

 

7)     „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

 

8)    „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение - „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не съхранява и респективно - не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, заверяване и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не е).          

 

7.     Промяна на Общите условия

 

„ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 

   II.          УСЛУГИ

 

Чрез Сайта „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни рецепти, които може да приготви с доставените кулинарни сетове от нарязани продукти по възможно най-бърз начин чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 

1.     Условия за покупка на стока

 

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходима определена информация за Потребителя, необходима за направянето на доставката.

 

Във връзка с регистрацията:

 

 • процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;
 • задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);
 • Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора.
 • Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;
 • Потребителят носи изцяло отговорността пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

При регистрирането си в сайта Потребителя се съгласява, че неговите данни ще бъдат съхранявани в рамките на 1 месец от последната поръчка направена през електронен магазин HMFOODS.BG. Когато регистриран потребител не направи поръчка за повече от 1 месец, то тогава негови профил бива изтриван изцяло и Дружеството не се задължава да информира Потребителя за това изтриване.

 

2.     Сключване на договор

 

 

1)     Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва  данни за:

 

 • получателя на стоката;
 • детайли за фактура (ако е изрично заявена от Потребителя)
 • място на доставка;
 • характеристики на поръчаната стока;
 • брой от поръчаната стока;
 • цена на поръчаната стока;
 • начин на плащане.

 

2)     Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-mail потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3)     Дружеството изпраща без неоправдано забавяне e-mail – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката.

4)     Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

3.     Цена

 

1)     Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

 • са посочени в български лева;
 • включват ДДС;
 • включват и цена на опаковката на съответната Стока;
 • включват доставка до първоначално заявения от Потребителя адрес в потвърдената от Дружеството поръчка.

2)     За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

3)     В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена.

 

4.     Начини на плащане

 

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и отбележи по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

 

 • чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока
 • авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна.

 

1)     Плащане чрез наложен платеж:

 

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

 

 • от получателя на доставяната стока
 • на куриера
 • в момента на доставката на пратката.

 

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

 

2)     Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

 

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

 

 • банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта V PAY или карта MasterCardElectronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн заверяване Verified by Visa или MasterCard Secure Code;
 • банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

 

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

 

 • ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка;
 • на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

 

име на картодържателя;

номер на картата;

дата на валидност на картата;

код за сигурност на картата;

 

 • при наличие на регистрация в схемите за онлайн заверяване Verified by VISA или MasterCard Secure Code - ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация;
 • при успешна транзакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;
 • при неуспешна транзакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на транзакцията; В случай на неуспешна транзакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

 

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

 

 • Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
 • Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв.). 

 

За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността спри въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;
 • Автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
 • Платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard Secure Code, в случай, че Потребителят е регистриран да ги използва.

 

5.     Доставка

 

Доставката се извършва от Дружеството и е включена в цената на стоките и продуктите. Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

 

1)     Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител.

2)     Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3)     Срокът на доставка е в посочения ден на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, хранителните продукти се пазаруват и обработват за да могат да бъдат свежи при доставка, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

 • Доставките се извършват всеки ден от работната седмица между 16:00 и 19:00. При направена и потвърдена поръчка преди 11:00 поръчката може да се изпълни за същия ден, стига поръчания продукт да е включен в дневното меню.
 • Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4)     Поръчаната стока се доставя чрез куриер с който „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД работи

5)     Доставката е включена цената, освен в случаите в които Потребителя не е въвел неверни или сгрешени данни. В такива случаи Дружеството не носи отговорност за неизпълнението на договора. 

6)     Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

7)     Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

8)     В случай, че:

 • Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката

Поради срока на годност на кулинарните сетове, ако потребителя не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и не е направена никаква двустранна комуникация между „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД и Потребителя, то тогава куриерът е длъжен да изчака на адреса до 20 мин., след което „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД си запазва правото да не достави поръчаните кулинарни сетове на Потребителя и да не възвърне цената на поръчаната стока, поради краткия срок на годност на кулинарните сетове и защото те не могат да бъдат употребени отново за следваща поръчка.

 

9)     В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  доставката бива изчислена в зависимост от новия адрес).

10)При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  доставката бива изчислена в зависимост от новия адрес).

В случаите посочени по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД.

11) В момента на получаване на доставката Потребителя трябва да провери съдържанието на кутията за съответните стоки и продуктите със заявлението. При нарушения във външния вид на стоките и продуктите, възникнали при транспорта, Потребителя трябва да констатира това в присъствието на куриера и да се обърне към него за съставяне на протокол за увредена пратка.

 

 

6.     Преминаване на риска

 

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката. Дружеството не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.

 

7.     Връщане на стока

 

1)    Отказване на поръчка

В електонен магазин HMFOODS.BG Дружеството предоставя на Потребителя стандартен формуляр (съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите) за упражняване правото му на отказ. Потребителя има право да се откаже:

 • от направената поръчка чрез имейл/телефон най-късно 4 часа преди часовия диапазон за доставка. Ако до този момент има извършено плащане то следва да бъде върнато от Дружеството на Потребителя в срок до 7 работни дни. Възстановяването на плащането става като Дружеството използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин.  Ако до този момент Потребителят не е заплатил, той се освобождава от задължението си за плащане.

2) Връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

 • Потребителят няма правото да се откаже от вече направена доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл Потребителят не може да се откаже и да върне хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.
 • Във всички случаи,освен посочените по-горе, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 2 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Потребителя уведомява за това Дружеството по имейл или телефон. Потребителя е задължен да съхранява получените стоки и продукти съобразни изискванията за съхранение, със запазен търговски вид и ненарушена опаковка. Потребителя и Дружеството се договарят за срока и начина на връщане на получената стока.

 

 III.          ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

 

1.     Право на промяна на публикуваната информация

 

„ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 

2.     Бисквитки

 

Сайтът  www.hmfoods.bg  има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

 

3.     Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код

 

1)     Ваучер или промоционален код, предоставен от „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2)     Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3)     Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „ХОУММЕЙД ФУДС“ ЕООД не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.  

 

4.     Контакт

 

1)     Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

 

Адрес: град София 1000, бул. „Д-р. Петър Дертлиев“ 129 в работни дни, от 08:00 до 17:00 часа

 

Телефон:  +359 878 333 744

 

Електронен адрес:  info@hmfoods.bg

 

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

 

2)     С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

 

 • Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес:  info@hmfoods.bg/order@hmfoods.bg  и/или телефонен номер:  +359 878 333 744, и
 • За получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез e-mail - комуникация или публикуване на известие на Сайта.

 

 

5.     Приложимо право

 

1)     За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2)     Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

 

 • чрез споразумение между Страните;
 • при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

 

3)     Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

КАК ДА ПОРЪЧАМ

1

Регистрация

Споделете с нас колко често готвите и хапвате домашно приготвена храна.

Регистрирай се сега

2

Изберете вашето меню

Всяка седмица избирайте от над 25 нови рецепти за всеки вкус.

3

Вземете вашият пакет

Получете вашата кутия с всички необходими продукти, нарязани и готови за приготвяне.

4

Сгответе невероятни ястия

Следвайте нашите лесни инструкции и се насладете на избора си!

 

Получавате Вашата кутия в края на работния ден

Ще Ви донесем направената поръчка до Вашия офис, с включена доставка!